Hoa hồng và doanh số

+Doanh số < 5.000.000đ: 10%

+Doanh số > 5.000.000đ: 15%